Bút Đo EC/TDS/Nhiệt độ Thang Thấp Dist 5 Model HI98311