TỦ SẤY CHÂN KHÔNG TỰ ĐỘNG GIA NHIỆT NHANH FAITHFUL 24 LÍT DZ-1BLT