2 Block điều khiển độc lập hiển thị số model SBH130DC