Bể cách thủy 11 lít (kèm nắp bằng + nắp tháp + giá để ống nghiệm)