Bể cách thủy lắc hiển thị số 24 lít STUART (BIBBY) – Anh