Bút Đo pH Với Điện Cực Dài 16cm - PICCOLO® 2 HI98112