Bút Đo pH Với Điện Cực Dài 9cm - PICCOLO® HI98111 HANNA