Khúc xạ kế đo độ cồn Ethyl Alcohol (C2H5OH) 0.0 đến 53% – PAL-Vokda – ATAGO