Khúc xạ kế đo đường fructose/Nhiệt độ hiển thị số Model MA872