Màn Hình Đo và Kiểm Soát Độ Dẫn (0.0 - 199.9 µS/cm) Hanna BL983320-1